STAJ HAREKETLİLİĞİ

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: – Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en ) – AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye’de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

 

Staj Faaliyetine Uygun Kurum/Kuruluşlar

 

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. Üniversitemiz 2016 yılından bu yana ECHE sahibidir.

 

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

o Araştırma enstitüsü

o Vakıf

o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar  olabilir.

 

Not: Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Lütfen staj başvurusunda bulunacağınız kurumun uygunluğunu Erasmus+ koordinatörlüğümüze danışınız.

Not2: Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

Bir öğrencinin gözünden bakınca Avrupa’da hibe destekli Erasmus+ stajı ile aranızda duran tek engelin bir kabul mektubu olduğunu söylemek mümkün. Ama aslında kabul mektubu edinmek sanıldığı kadar zor değil. Bu hususta size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı büyük staj portallarını aşağıda paylaşacağız.

  1. Birleşmiş Milletler
  2. Leo-Net
  3. ErasmusIntern
  4. Eures
  5. Praxis
  6. AIESEC
  7. WayUp
  8. CoolWorks
  9. GoAbroad
  10. AfterCollege
  11. Interships

 

Staj Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar

 

   • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
   • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak
    • Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
   • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
   • Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif (genel) akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
   • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif (genel) akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
   • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Öğrencinin yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez, en yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir.

 

Staj Hareketliliği Değerlendirme Kriterleri

 

2019/2020 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Akademik başarı düzeyi       : % 50

Dil seviyesi                          : % 50

(Toplam yüz puan üzerinden)

 

   • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
   • Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
   • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
   • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
   • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan
   • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
   • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Üniversite tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama: -5 puan(öğrencinin tekrar başvurması halinde uygulanır)
   • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz katılmama: -5 puan (öğrencinin tekrar başvurması halinde uygulanır)
   • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)

 

Not1: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)

Not2: Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Not3: Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinin herhangi birinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmış olan adayların her bir hareketliliği için toplam puanlarından 10’ar puan eksiltme yapılacaktır.

Not4: Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Not5: Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç bir  hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

Not6: Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Erasmus Programı Ne Değildir ?

1- Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.

2- Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.

3- Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.